Kurser

Ändrad redovisningsprincip och rättelse av fel

E-kurs om Rådet för kommunal redovisnings ”Rekommendation R12 – Byte av redovisningsprincip, rättelse av fel eller ändring av uppskattningar och bedömningar”.

Läs mer…

Årets kvalitetskommun 2019

Sollentuna kommun utsågs 2019 till årets kvalitetskommun. Här får vi ta del av det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs i kommunen för att optimera insatta resurser.

Läs mer…

Bemanningsekonomi när ljuset släcks

Hur omsätter man bemanningsekonomi när ljuset släcks, det vill säga när föreläsningen är över och chefen ska tillbaka till sin vardag? Hur får man till en planering som ger förutsättningar att spara många miljoner kronor inom kommunen samtidigt som det ger mer resurser i verksamheten? Hur är detta kopplat till schemat?

Läs mer…

Bemanningsekonomi ur ett controllerperspektiv

Vi får lyssna till hur Haparanda kommuns controller jobbat aktivt med bemanningsekonomi, främst inom socialnämndens ansvarsområde och hur det har effektiviserat deras verksamhet och förbättrat de ekonomiska förutsättningarna.

Läs mer…

Coachande förhållningssätt – en introduktion

Förändra arbetet med ett coachande förhållningssätt! Hur kan du som controller/ekonom förändra ditt arbetssätt för att frigöra mer tid och resurser till det du verkligen vill hinna med? Vi ger dig några exempel som kan inspirera dig till bättre möten med de budgetansvariga.

Läs mer…

Den digianaloga ekonomen

Ekonomen har en central roll att fylla när den kommunala verksamheten digitaliseras. Det finns också förväntningar på att ekonomen skall excelera i dessa nya digitala systemlösningar. Men hur pass väl fyller egentligen ekonomen den rollen? Under seminariet redovisas och problematiseras några resultat och slutsatser från aktuella studier om de vägval som ekonomen tagit och vilka vägval som är möjliga.

Läs mer…

Det omätbaras renässans – Med Jonna Bornemark

Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke. Jonna Bornemarks uppmaningar att bjuda mikromotstånd mot förpappringen av mellanmänskliga yrken har fått stort gehör över hela landet.

Läs mer…

Ekonomichefsdagarna 2021 – Den ekonomiska politiken

I Coronakrisens spår har välfärdssektorn hamnat i ett utmanande och osäkert ekonomiskt läge. Beroendet av finanspolitiken ökar. Penningpolitiken, som är extremt expansiv på både global och nationell nivå, kommer att påverka samhällsekonomin och de ekonomiska förutsättningarna under lång tid. På ekonomichefsdagarna sätter vi fokus på den ekonomiska politiken i Sverige och hur välfärdssektorn påverkas.

Läs mer…

Ekonomichefsdagarna 2021 – Digitalisering i praktiken

I coronakrisens spår sker stora samhällsförändringar. Trender som fanns redan före viruset har förstärkts och accelererat. Digitaliseringen är kanske det tydligaste exemplet. E-handel och digitala möten har ökat explosionsartat. Del två av ekonomichefsdagarna 2021 handlar om digitalisering i praktiken inom kommunal sektor. Företrädare från Upplands Väsby, Höganäs och Borås kommuner berättar om sitt arbete med att digitalisera för att effektivisera och öka tillgänglighet.

Läs mer…

Excel- och Officekurser

I samarbete med KEF:s partner Infocell, erbjuder vi ett stort utbud av kurser i Excel och Officepaketet. Så klart har du som medlem i KEF rabatt på Infocells ordinarie kurspriser!

Läs mer…

Har vi en ändamålsenlig redovisning?

Borde redovisningen vara mer eller mindre anpassad till kommuner och regioners ekonomistyrning? Finns det lagregler som borde ändras? Det här är en föreläsning med Annika Wallenskog, SKR, Michael Sjölander, EY och Peder Brant, Linköpings kommun. Föreläsningen är inspelad i samband med Kommek, i augusti 2020.

Läs mer…

Omvärldsseminarium för kommuner och regioner

Vår omvärld blir alltmer komplex och därför viktig att analysera för att kunna hantera de förändringar som sker på bästa möjliga sätt och för att kunna ge bästa möjliga service till medborgarna i framtiden. Frågan är om äldreomsorgen i allt väsentligt kommer att skötas av robotar, om ekonomiadministrationen kommer att analyseras i komplexa datorer eller om medborgarna alltmer kommer att ”ta över” kommunala ansvarsområden?

Läs mer…

Presentation av Budgetpropositionen 2021 samt kommunsektorns utveckling

Före pandemin talades det mycket om kommuners och regioners utmaningar: demografin och investeringsbehoven samt det nödvändiga i att hitta effektiviseringar och ändrade arbetssätt. Små och glesa kommuners svårigheter lyftes ofta fram.

Läs mer…

Så fungerar de finansiella marknaderna

Omfattande investeringsplaner och växande tillgångsförvaltning innebär att finansiella frågor blivit ännu mer strategiskt viktiga för kommuner och regioner. Sveriges riksbank har meddelat att reporäntan (som är noll procent) kommer att vara kvar på denna nivå under de närmaste åren. För att fatta rätt beslut i olika situationer, inte minst i dagens räntemiljö, krävs en förståelse för hur de finansiella marknaderna fungerar.

Läs mer…

Sveriges bästa verksamheter

Hur får man hög kvalitet och bra resultat? Vad kännetecknar egentligen Sveriges bästa verksamheter? Vad gör de annorlunda i jämförelse med andra verksamheter? Henrik Eriksson är biträdande professor, Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers Tekniska Högskola.

Läs mer…

Tillitsbaserad styrning

Om behovet av perspektivskifte i offentlig sektor och varför styrningen i högre utsträckning bör präglas av tillit. Vi får här ta del av Söderhamns kommuns arbete med tillitsbaserad styrning. Vi får en beskrivning vad som präglar styrningen idag och vilka tankegångar som ligger bakom detta. Du får med dig exempel på hur du kan utveckla styrningen mot mer tillit.

Läs mer…

Värderingsstyrt ledarskap – med Anna Cederqvist

Anna Cederqvist, kommundirektör i Vara kommun, har under ett antal år varit drivande att få till stånd ett värderingsstyrt ledarskap i kommunen. Men vad innebär detta i praktiken för kommunens tjänstemän och politiker? På vilket sätt har medborgarna nytta av detta? Följ med på Vara kommuns resa mot en värderingsstyrd kommun.

Läs mer…